Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičú Jinín


Zveřejněno dne 13. 04. 2006, sejmuto dne 23. 04. 2006 (2792 přečtení)


Ramenářství a ziskuchtivost, nejsou to vlastnosti, které nás stále brzdí?

Hlavní postavou při zakládání Sboru dobrovolných hasičú v Jiníně byl v roce 1892 třídní učitel místní ąkoly Jan Pavlíček. On byl tím muľem, který prosadil vytvoření hasičského sboru, ač podle zákona ze dne 25. května 1876 jej obec nemusela zřizovat, neboť měla tehdy jen 45 čísel a nikoliv 50, jak vyľadoval zákon. 

Nahlédněme do staré kroniky a podívejme se, jak tehdejąí postoje lidí k zaloľení sboru velmi výstiľně popisuje tehdejąí kronikář. "Obávali se jedni výloh, druzí namítali, ľe obec by musela na hasiče přispívat a tím ľe by postrádali vąeobecných pitek, bez kterých se ovąem ľádná schúze obejíti nemohla. Jiným opět slouľil hasičský sbor jen za vtip a posměąek, neboť kdykoliv nějaký spolek v obci se utvořil, následkem nesvornosti, ramenářství a ziskuchtivosti, tří to vlastností, kterými vynikali mnozí občané u nás, vľdycky v brzku zanikl. Odtud ta nedúvěra ke kaľdému spolku, byť i sebelepąí a vzneąenějąí účel měl?" Tolik zápis ze staré kroniky a pokud vám připadá, ľe charaktery lidí se od té doby přílią nezměnily, nebudete zřejmě daleko od pravdy.

Mezi prvními, kteří nakonec podali Janu Pavlíčkovi pomocnou ruku, byl uvědomělý starosta Jinína Matěj ®íľek.

 

Významné osobnosti

Jan Matásek (1870-1959) uchoval cenný historický materiál o činnosti hasičského sboru. Frantiąek Dvořák (1884-1950) byl oddaným velitelem sboru, který za jeho aktivní činnosti patřil k nejlepąím ve strakonickém okrese. Frantiąek Bakule (1890-1981) dlouholetý funkcionář sboru, jehoľ svědomitost a pečlivost byla ąkolou nastupujícím generacím. Jan Novák (1889-1971) byl nejen vzorným hasičem, ale také činovníkem TJ Sokol v Jiníně a reľisérem ochotnických přestavení. Jan Beneą (1914-1966) neúnavný velitel sboru. Nebývalo zvláątností, ľe do okresní soutěľe připravil čtyři druľstva, která se vľdy čestně umístila od ľactva přes dorost, muľe i ľeny.

 

Pýcha sboru

Autentický dokument púvodních stanov dobrovolných hasičú, které vstoupily v platnost zaloľením sboru, a staré kroniky, o něľ se nyní pečlivě stará Josef Marouąek a kronikář obce Jinína Václav Kohout.

 

Největąí zásahy

Velký poľár v Nebřehovicích, kde shořelo 11 obytných domú (25.9.1892), poľár osmi obytných domú v Cehnicích (11.6.1901), pomoc při velké povodni v roce 1954 ve Strakonicích, pomoc při hledání utonulého chlapce ve studni (1955), pomoc při rozvodnění Zorkovického potoka (1977). 

Zveřejnil: Starosta